Wypalanie traw jest karalne! Apelujemy o rozsądek!

Corocznie o podobnej porze obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw i pozostałości roślinnych. Pożary te niemal zawsze wzniecane są przez ludzi, którzy w ten sposób chcą „oczyścić” łąki i nieużytki rolne z pozostałości roślinnych i suchych traw. Przypominamy, że takie zachowania są nie tylko niebezpieczne, ale także prawnie zabronione i grozi za nie odpowiedzialność karna.

Wypalanie traw jest niebezpieczne, przynosi straty w przyrodzie i zagraża człowiekowi. Gęsty dym pochodzący z wypalania zatruwa powietrze, a także pokrywa drogi znacznie ograniczając widoczność. W takiej sytuacji, podobnie jak we mgle, może dojść do wypadku lub kolizji.

Każda interwencja służb ratunkowych to także koszty, które ponosi każdy z nas – podatników. Ale koszty takich akcji to nie wszystko. Pamiętajmy, że kiedy służby ratunkowe wyjeżdżają do pożarów łąk, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, np. w ramach pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Tylko wczoraj (04.04.2018 roku) gorliccy policjanci wyjeżdżali 11 razy do interwencji związanych z wypalaniem traw lub innych pozostałości roślinnych. W większości płonęły nieużytki rolne ale były i takie sytuacje, gdzie pożar znajdował się blisko zabudowań lub linii lasu. Tylko szybka interwencja strażaków zapobiegła eskalacji pożaru, a tym samym dużemu niebezpieczeństwu.

 

Przypomnijmy!

Prawo przewiduje karę nawet 8 lat więzienia, jeżeli sprowadzone zostanie bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru.

Ponadto ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w art. 124 mówi: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, a w art. 131: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach w art. 30 ust. 3 pkt 3 stanowi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.korzystania z otwartego płomienia,

3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 

Zanim podpalisz łąkę, zastanów się czy warto narażać kogoś na utratę zdrowia lub życia.

Apelujemy o rozsądek!